Historik om gårdsnamnet Jaxarve.

Jacksarve gård.   ( Jaxarve )
Gårdens namn har under årens lopp uttalats och även stavats på olika sätt enl. följande: - Jacopsarffue, Jegusarfue 1570, - Jagsarffue 1614, - Jacobsarva 1646, - Jaxarfwe 1653, - Jackzarfue 1681, och Jaxarfua 1700.
Gården hette i slutet av 1500-talet och fram till 1650-talet Jacopsarffua och Jacobsarva vid ett par tillfällen. Det skulle betyda att det är Jacobs arvingar som då är ägare av gården. Namnet har under årens lopp förvandlats till Jacs och så ytterligare till Jaxs. Jacks arvingar eller en annan stavningsvariant, Jaxarve.

Jaxarve Bomärke.

Jaxarve Kreatursmärke.
Förste kände skattebetalare på gården är: Olluff Jacopssarffue. Nästa skattebetalare heter Jacob Jagsarffue som är upptagen som Jordyeger i Hembsee Thing 1614. Efter freden med Danmark kom den första jordboken. Åren 1646 fram till 1649 skattar Jacob Jacobsarva för 16 marckeleij.   En markeleij är 5 tunnl. åker el. 10 tunnl. hagmark el. 5 mansslätt äng (hur mycket en fullvuxen man slog på ängen per arbetsdag). År 1653 tillkom Revisiondboken som skulle ge ett bättre beskattningsunderlag för gårdarna. Enligt denna värderades Jacksarve på följande sätt: Jaxarfwe är ett helt hemman om 16 marckeleij, hafuer åcker till 12 tunnelandh, äng till 20 manss slätt, aagh i Alfwemyyr, humblegårdh till 40 stänger, enn haga till 4 hästar och tarfweligh skough. Bruckas af Erich Jacobsson hwilken hafwer ärfdt gården och som han brukar åren 1653 - 1674.  Hustru och barn ej kända. Erich Jacobsson avliden 1675.
Sedan köptes gården av Tingsdomaren i Hoburg och Eke, Lars Åkerman som i sin tur sålde den 1684 och flyttade med sin familj till Koparve i Grötlingbo. Gården inköptes samma år av modern till Jacob Christoffersson för 80 d:r. (Övriga data om modern saknas). 1692 ärvde Jacob Cristoffersson gården då han gifte sig med Catharina Botolfsdotter från Björke.
Året 1703 ägde s.k. partklyvning rum då gården såldes till två nya ägare. Mattias Persson blir då ägare av A-parten och Göran Jacksarve av B-parten. Mattias Persson som är gift med Agneta Jacksarve har 5 barn. År 1735 äger en ny partklyvning rum då Mattias Persson delade gården med sonen Anders i två lika stora delar. Anders blev ägare till den nytillkommna C-parten. Mattias Persson och hans hustru överlämnade 1738 sin del (A-parten) till den andra sonen Peder och hans hustru Elisabeth Fransdotter.
Jaxarve : som vid den här tiden hette JAXARFUA har nu blivit uppdelat på de tre partena A, B och C. 
C-parten har efter Anders Mattson haft ett flertal ägare fram till år 1819 då ägaren Jonas Levander sålde 3/16 mantal Jaxarve till Nils Loggin Frigsarve, han överlämnade denna del till mågen Anders Mårtensson som 1849 sålde denna del till Myrodlingsbolaget som i sin tur sålde det vidare år 1863 till Consul Eneqvist i Visby. Eneqvist innehade det fram till 1870 då han säljer det till skolläraren Johannes Nyman. 
År 1886 köper Anders Johansson 3/16 mantal Jaxarve av skolläraren Nyman och i detta köp ingick även 5029/19440 mantal Davide i Rone. Anders säljer 3/16 mantal Jaxarve till brodern Johan Johansson och av denna del bildas en ny part, D-parten året 1887. Till D-parten har under årens lopp jordbruksmark blivit inköpt av Johan Johansson och sonen Karl Johansson så att D-parten har ägor i Alva, Hemse och Rone socknar. Johan Johansson överlämnade D-parten till sonen Karl och hans hustru Agnes, år 1925. 
Jaxarve D-part brukades och ägdes av Karl Johansson och hans hustru Agnes född Ronander fram till 1957 då de överlämnar gården till sonen Sture Johansson och hans hustru Lilly född Hult.
 
<--------
Välkommen
Välkommen
<--------